پروژه شهرک غرب

این پروژه یکی در منطقه شهرک غرب انجام شده و نوع درب نصب شده درب کرکره ای اتوماتیک می باشد

5

زمان انجام کار (ساعت)

پروژه شمال

این پروژه در شمال انجام شده و نوع درب نصب شده کرکره اتوماتیک پارکینیگی می باشد

5

زمان انجام کار (ساعت)

پروژه یوسف آباد

این پروژه در منطقه یوسف آباد انجام شده و نوع درب نصب شده ، درب اتومات شیشه ای می باشد

5

زمان انجام کار (ساعت)

پروژه کردان

این پروژه در منطقه کردان انجام شده و نوع درب نصب شده ، درب اتوماتیک کرکره ای پارکینگی می باشد

5

زمان انجام کار (ساعت)